Porovnat
Všechny kategorie
Všechny kategorie

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky TECAM PCV a.s. pro prodej na internetovém obchodu www.tecampcv.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), vzájemné vztahy, práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi společností TECAM PCV a.s., sídlo: Kotrčova 304/2, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové, IČ: 60933623, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3737, emailová adresa: objednavky.ostrava@tecampcv.cz, telefon: 596 237 498, jako prodávajícím (dále jen „prodávající“), a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) při nákupu zboží od prodávajícího na internetovém obchodu eshop.tecampcv.cz (dále také jen „e-shop“).
 2. OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a jsou smluvními stranami dohodnuty jako závazné ujednání při uzavírání kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.
 3. OP se použijí na kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v postavení podnikatele i spotřebitele, s tím, že části OP, u kterých je uvedeno, že se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavřené kupujícím v postavení spotřebitele, se na vztahy s podnikateli nepoužijí.
 4. Spotřebitelem se ve smyslu § 419 občanského zákoníku rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem.
 5. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.
 6. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Prodávající ve svém e-shopu nabízí k prodeji zboží. U každého zboží je vždy uvedena specifikace zboží a kupní cena. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma nákladů na dopravu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Kupující má možnost si zboží vybrat, vložit do nákupního košíku a následně vyplnit objednávkový formulář a kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ závazně objednat u prodávajícího zvolené zboží. Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím nákupního košíku v e-shopu eshop.tecampcv.cz. Kupující se zavazuje vždy vyplnit veškeré povinné údaje v objednávkovém formuláři, jinak nejde o řádnou objednávku.
 4. Kupující musí uvést na objednávce nejméně tyto povinné údaje:
  • specifikace zboží včetně jeho množství
  • způsob doručení
  • způsob platby
  • údaje o kupujícím: zejména jméno a příjmení kupujícího, adresa bydliště (u právnické osoby název, sídlo a IČ/DIČ), přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa), přesné místo dodání včetně PSČ, tj. ulici a č.p., město, PSČ, v případě požadavku na dopravu zboží
 5. Kupující se může na e-shopu také registrovat a tím zřídit svůj uživatelský účet a následně do tohoto svého účtu opakovaně přistupovat. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. To nevylučuje, aby kupující provedl objednání zboží též bez registrace, jak je popsáno výše.
 6. Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 7. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 8. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně OP).
 9. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 10. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je závazná objednávka kupujícího, kterou kupující navrhuje, aby mu bylo objednané zboží dodáno prodávajícím za kupní cenu uvedenou u specifikace zboží, s vlastnostmi tam uvedenými. Zvolil-li v průběhu objednání kupující další nabízené služby, zejména dopravu do místa plnění, dodání zboží formou dobírky, zvláštní způsob balení nebo další nabízené možnosti, u nichž je zvlášť uvedena jejich cena, zavazuje se odesláním objednávky vedle kupní ceny zboží uhradit rovněž cenu těchto souvisejících služeb.
 11. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 12. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dodání zboží a s výší kupní ceny zboží uvedené v e-shopu, že uvedenou kupní cenu zboží akceptuje bez výhrad, tzn. zboží specifikované v objednávce požaduje k dodání za aktuální kupní cenu.
 13. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, přičemž tímto nejde o akceptaci objednávky, ale pouze o potvrzení dodání objednávky.
 14. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající odešle emailovou zprávu obsahující přijetí (akceptaci) objednávky na emailovou adresu kupujícího. Přijetí objednávky prodávajícího bude obsahovat to, co bylo mezi smluvními stranami sjednáno, tj. zejména potvrzení uzavření kupní smlouvy, předmět kupní smlouvy, celkovou kupní cenu, cenu dalších objednaných služeb, termín dodání a v příloze budou přiloženy tyto OP.
 15. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nejsou ze strany prodávajícího nijak zvlášť zpoplatněny a kupující si je hradí sám (náklady na internet, telefon).
 16. Součástí akceptace objednávky prodávajícího bude rovněž vyčíslení nákladů spojených s dopravou objednaného zboží v případech, kdy dle požadavku kupujícího uvedeného v objednávce zajišťuje dopravu na účet kupujícího prodávající a výše nákladů nebyla známa kupujícímu před objednáním zboží. Kupující je povinen výši těchto přepravních nákladů odsouhlasit, a to formou emailové zprávy prodávajícímu, ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od okamžiku odeslání akceptace objednávky prodávajícím. Neobdrží-li prodávající ve sjednané lhůtě odsouhlasení nákladů na dopravu, platí, že objednávka nebyla akceptována a k uzavření kupní smlouvy nedošlo.
 17. V případě, kdy požadované zboží není dostupné a v termínu uvedeném v objednávce jej nelze kupujícímu dodat, sdělí to prodávající kupujícímu, který takto změněný termín pro dodání zboží musí akceptovat ve formě emailové zprávy adresované prodávajícímu. V případě, kdy akceptace změněné objednávky nebude doručena prodávajícímu ve lhůtě 24 hodin od okamžiku odeslání zprávy, platí, že s takto změněnou objednávkou nesouhlasí a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 18. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané dodané zboží a zaplatit celkovou kupní cenu za objednané zboží a cenu dalších souvisejících služeb (dopravné, poštovné, balné, dobírka) uvedených v závazné objednávce nebo jinak s prodávajícím sjednané.

III. Dodací podmínky

 1. Prodávající není povinen dodat kupujícímu zboží dříve, než je v celém rozsahu kupujícím uhrazena kupní cena zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1, věta první občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Není-li stranami dohodnuto jinak, za dodání zboží se považuje jeho předání prvnímu dopravci k dopravě pro kupujícího, nebo odeslání oznámení kupujícímu o možnosti odebrat zboží v místě osobního odběru, a to podle toho, jako variantu zvolil kupující při objednávce zboží. Je-li kupujícím spotřebitel, pak je zboží, není-li ujednáno předání v provozovně prodávajícího, dodáno okamžikem, kdy bude zboží dopravcem předáno kupujícímu. S výjimkou případu, kdy byl dopravce určen kupujícím, aniž mu byl nabídnut prodávajícím, v takovém případě je závazek prodávajícího splněn okamžikem předáním prvnímu dopravci.
 3. V případě osobního odběru bude zboží předáno kupujícímu ve skladu prodávajícího (konkrétní sklad odpovídá ujednání v kupní smlouvě: provozovna Ostrava, Frýdecká 332, 719 00 Ostrava – Kunčice, nebo provozovna Olomouc, Technologická 913/13, 779 00 Olomouc - Holice). Kupující se zavazuje zboží převzít do 3 dnů od doručení emailového oznámení prodávajícího o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Nevyzvedne-li kupující zboží ani do 15 dnů od doručení oznámení, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a žádat skladné za dobu, kdy bylo zboží pro kupujícího připraveno ve skladu prodávajícího, ve výši 100,- Kč za den.
 4. V případě sjednání přepravy zboží je zboží dodáno jeho předáním prvnímu dopravci. V takovém případě je prodávající povinen vyrozumět kupujícího o skutečnosti, že došlo k naložení zboží, a tedy i jeho dodání, a to prostřednictvím telefonické nebo e-mailové zprávy s uvedením specifikace dodávaného zboží. Je-li zároveň sjednána platba dobírkou, pak odmítne-li kupující zboží bezdůvodně převzít, zavazuje se nahradit prodávajícímu náklady na dopravu zboží do místa určení ve výši ceny vyúčtované prodávajícímu dopravcem.
 5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

IV. Kupní cena zboží a platební podmínky

 1. Kupní cena zboží odpovídajícího uzavřené kupní smlouvě je vždy dohodnuta na základě cen zboží uvedených na e-shopu , se kterými je kupující seznámen, a je platná po celou dobu od objednání zboží až po jeho dodání a úplné zaplacení kupní ceny.
 2. Kupní cena je splatná bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Nebude-li kupní cena uhrazena kupujícím do 7 dnů od její splatnosti, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to formou emailové zprávy zaslané kupujícímu.
 3. Kupní ceny zboží uvedené na e-shopu jsou uváděny včetně všech daní a poplatků, s výjimkou dopravy.
 4. Kupující je oprávněn využít jeden z uvedených způsobů placení kupní ceny zboží:
  • platba v hotovosti při osobním odběru zboží,
  • dobírkou – hotově přepravci při převzetí zboží,
  • převodem na účet, na základě zálohové faktury zaslané na email kupujícího, zboží bude dodáno nejdříve po připsání platby na účet prodávajícího.
 5. Platební údaje včetně variabilního symbolu budou kupujícímu zaslány emailem potvrzujícím objednávku kupujícího. Kupující je povinen uvést při bezhotovostní platbě správný variabilní symbol, který mu byl přidělen. V opačném případě prodávající neodpovídá za to, nebude-li platba kupujícího řádně přiřazena.
 6. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 7. Kupní cena se v případě bezhotovostní platby považuje za uhrazenou až okamžikem připsání na účet prodávajícího.
 8. Daňový doklad – faktura bude kupujícímu zaslána v zákonném termínu po připsání platby na účet prodávajícího. Kupující výslovně souhlasí s tím, že fakturace bude prováděna elektronicky, tedy že mu bude faktura zaslána prostřednictvím emailu.
 9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 10. Prodávající je povinen nejpozději při přijetí evidované tržby (nebo při vydání příkazu k provedení tržby) zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a vystavit kupujícímu účtenku. Kupující souhlasí s vystavením a zasláním účtenky elektronickou formou, a to na email kupujícího.

V. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Kupující nabude vlastnické právo k dodanému zboží úplným zaplacením kupní ceny (výhrada vlastnického práva).
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího nemá vliv na povinnost kupujícího k úhradě kupní ceny.

VI. Práva z vadného plnění

Kde se v tomto článku hovoří o kupujícím, je tím myšlen výhradně kupující v postavení spotřebitele.

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 2. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
 3. Ustanovení uvedené výše se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 4. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
 5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 6. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odstavci 2 tohoto článku OP, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 7. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 9. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 10. Kupující může uplatnit reklamaci osobně na adrese příslušné provozovny, tj. provozovna Ostrava, Frýdecká 332, 719 00 Ostrava – Kunčice nebo provozovna Olomouc, Technologická 913/13, 779 00 Olomouc – Holice, anebo emailem či telefonicky na kontaktech uvedených v úvodu těchto OP.
 11. Při uplatnění reklamace je kupující povinen popsat vadu zboží a zároveň věrohodně prokázat uzavření kupní smlouvy u prodávajícího, a to zejména předložením nákupního dokladu nebo záručního listu. Spolu s uplatněním reklamace předá kupující prodávajícímu k posouzení rovněž reklamované zboží.
 12. Není-li uplatňovaná vada prodávajícím uznána jako oprávněná, odpovědný pracovník prodávajícího je povinen v zákonné lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícího informovat o důvodech zamítnutí reklamace.
 13. Při nevyzvednutí reklamovaného zboží do 30 dnů po ukončení reklamačního řízení nebo při nevyzvednutí zboží v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 100,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den a prodávající je oprávněn zboží svépomocně prodat na účet kupujícího.

VII. Odstoupení od smlouvy kupujícím, vrácení zboží bez udání důvodu

Kde se v tomto článku hovoří o kupujícím, je tím myšlen výhradně kupující v postavení spotřebitele.

 1. Kupující má právo dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
  • kupní smlouvu, kdy kupující nebo jím určená osoba převezme zboží,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne, kdy kupující nebo jím určená osoba převezme poslední dodávky zboží, nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne, kdy kupující nebo jím určená osoba převezme první dodávku zboží.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Lze použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je obsažen v závěru těchto OP, není to však povinností.
 3. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději poslední den 14- ti denní lhůty. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Obdržení odstoupení od smlouvy, vč. uvedení dne jeho obdržení, je prodávající povinen kupujícímu potvrdit emailem zaslaným mu na jeho emailovou adresu uvedenou v závazné objednávce kupujícího.
 4. Výše uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží, přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno.
 5. Kupující odstupující od smlouvy odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud tedy bude zboží kupujícím například poškozeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku OP se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující v takovém případě vrátí prodávajícímu bez zbytečného dokladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající se v takovém případě zavazuje zboží převzít zpět a vrátit kupujícímu zpět veškeré přijaté peněžní prostředky, které od kupujícího přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí výslovně jinak. Prodávající vrátí peněžní prostředky po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 7. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 8. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 10. Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku spotřebitel nemá, zejména v případě smluv:
  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  • na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze
  • na dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  • od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
  • od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
  • a v dalších případech stanovených ust. § 1837 občanského zákoníku

VIII. Další práva a povinnosti

 1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v úvodu těchto OP. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 2. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů a cookies

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X. Ostatní a závěrečná ujednání

 1. Kupujícímu může být doručováno na emailovou adresu kupujícího, kterou uvedl při vyplnění objednávkového formuláře.
 2. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek není archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 6. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 7. Změny a doplňky kupní smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.
 8. Tyto OP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího uvedených v úvodu. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Novější obchodní podmínky ruší obchodní podmínky vydané dříve.
 9. Tyto OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a odchylka od jejich ustanovení je možná pouze na základě dohody smluvních stran.
 10. Příloha OP: formulář pro odstoupení od smlouvy

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od k 1. 1. 2021

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy spotřebitelem:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (prodávající): TECAM PCV a.s.

sídlo: Kotrčova 304/2, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové

IČ 60933623, email: objednavky.ostrava@tecampcv.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Datum objednání zboží (*) / datum obdržení zboží (*) .......................,

číslo objednávky (zakázky) ................. (bylo-li přiděleno, a je-li k známo)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

.................................................

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

...........................................................

Podpis spotřebitele/spotřebitelů:

...........................................................

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum, kdy je oznámení odesíláno ......................

(*) Nehodící se škrtněte

Požadavek nemůže být odeslán. Zkuste to znovu později

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později